Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

12:02
1949 8586
Reposted fromLorisCross LorisCross viaxannabelle xannabelle
12:02
1116 86b2 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaolivierk olivierk
myzone
11:56
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolivierk olivierk
11:52
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viairmelin irmelin
11:51
7841 cc29 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaolivierk olivierk
myzone
11:43
2089 9518
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMountainGirl MountainGirl

March 24 2017

myzone
15:00
Reposted fromoll oll viastonerr stonerr
15:00
14:08
7604 3f48
Reposted fromLittleJack LittleJack
14:07
7592 0897 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
myzone
14:04
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viastonerr stonerr
myzone
14:04
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viastonerr stonerr
myzone
14:03
Reposted fromFlau Flau viaForestMan ForestMan
14:02
9492 828d
Reposted fromcallmedenae callmedenae viastonerr stonerr
myzone
14:02
6467 28e3
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viastonerr stonerr
myzone
14:01
4039 65f0 500
Reposted fromslodziak slodziak viakurdebele kurdebele
myzone
14:00
9418 1d03 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viakurdebele kurdebele
myzone
14:00

March 23 2017

myzone
16:01
2614 6479
Reposted fromrainbow2233 rainbow2233 viadzony dzony
15:10
5115 89ee 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl