Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

14:30
8510 2b59 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
myzone
14:30
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viabylejaka bylejaka
myzone
14:30

June 07 2017

myzone
16:31
myzone
16:30
0621 c949
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
myzone
16:28
3180 5df7
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeattman beattman
myzone
16:28

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
myzone
16:27
myzone
16:26
Reposted fromworst-case worst-case viafelicka felicka
myzone
16:26
3630 e626
Reposted fromtfu tfu viafelicka felicka
myzone
16:26
Reposted fromjasminum jasminum vialitka litka
myzone
16:25
myzone
16:24
4336 022f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss

June 06 2017

myzone
23:41
myzone
23:41
myzone
23:40
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viacalaverite calaverite
myzone
23:39

June 01 2017

20:23
0279 7fe7 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viabeattman beattman
20:22
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakurdebele kurdebele
myzone
20:21
9279 eed4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl